Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemene Bepalingen

Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle diensten en verkopen van Topmaco BV met de commerciële benaming “Ilse Van Dun” met maatschappelijke zetel Vluchtenburgstraat 6  2630 Aartselaar met ondernemingsnummer BE0473.501.342 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door beide zaakvoerders Ilse Van Dun en Dirk Maes

Ilse Van Dun leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd.30 juli 2018.

Voor de uitwerking van de diensten is Ilse Van Dun de verwerkingsverantwoordelijke.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tussen de klant, potentiële klant en Ilse Van Dun. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien schriftelijk overééngekomen door beide partijen.

Artikel 2 : Overéénkomst

In geval van coaching, training of cursus, komt bij ondertekening van inschrijving of betaling van ticket via internet een definitieve en onherroepelijke overéénkomst tot stand tussen klant en Ilse Van Dun. Tickets voor events zijn niet verplaatsbaar in tijd tenzij er een kopie van doktersbewijs geleverd wordt.

Artikel 3 : Annulatie

Annuleren van overéénkomsten aangaande cursussen, trainingen of coaching en ook tickets voor events kunnen mits betaling van een vergoeding die de helft van het factuurbedrag is en die zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd zal zijn. Indien er 1 week voor de startdatum geannuleerd wordt, is het volledige factuurbedrag of ticketbedrag verschuldigd.

Artikel 4 : Prijzen

Prijzen worden duidelijk gecommuniceerd via website (ticketverkoop), social media en persoonlijke gesprekken en offerte.

Artikel 5 : Facturatie

Geleverde facturen zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

Indien de levertermijnen niet overeenkomen met de vooropgestelde levertermijnen, is Ilse Van Dun daar niet verantwoordelijk voor. Het niet na komen van die termijnen geven de klant niet het recht om te annuleren. Ilse Van Dun zal zo snel mogelijk de klant op de hoogte  brengen en zo snel mogelijk de nieuwe datum communiceren naar de klant.

Bij consulten en bloemenseance is Ilse Van Dun niet aansprakelijk voor de inhoud. De klant wordt op voorhand zeer goed op de hoogte gebracht van de werking van consulten en bloemenseances en bij deelname is de klant altijd op de hoogte hiervan.

Artikel 7 : Overmacht

Ilse Van Dun is niet verantwoordelijk voor het nakomen van enig verbintenis naar de klant toe bij overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overéénkomst door Ilse Van Dun geheel, of gedeeltelijk verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Ilse Van Dun.  Volgende gevallen worden beschouwd als overmacht: machinebreuk, staking, Lock down, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-,internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstof te korten, fouten of te korten te wijten aan derden.

Artikel 8 : Middelenverbintenis

Desondanks dat alle inzichten en info die gegeven wordt in de cursussen en coaching al bewezen hebben dat de systemen aangereikt door Ilse Van Dun werken, kan zij niet uitsluiten dat dagelijkse discipline van de klant moet worden ingezet om de beste resultaten te bekomen. Hier kan Ilse Van Dun niet verantwoordelijk voor  worden gesteld.

Artikel 9 :

Elke betwisting van welke aard ook behoort toe aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen waar de maatschappelijke zetel van Topmaco BV gevestigd is.

Versiedatum: 04/03/2022

© Copyright - Ilse Van Dun